Пещерите 

Процеса на образуване

Образуването на една пещера продължава столетия, понякога дори хилядолетия. Основна роля играе дъждовната вода, която се просмуква през скалните пукнатини. При смесването си с въздуха тя поема въглероден диоксид и така става леко киселинна. Под въздействието ѝ голяма част от скалите, например варовиковите, започват да се разграждат, вследствие на което под земята се образуват пещери. 


Постепенно, почти незабележимо, около капките се образуват бели варовити тръбици, които са зародишите на сталактитите (калцитно образувание висящо от тавана). Подмамени от земното привличане, капките в пещерите политат от тавана и с тих звук падат по глинестия под. Където образуват малки ямички, наричани егутачни ямки. В тях капките оставят нови следи от себе си, като образуват кристалчета, които растат нагоре. Те бавно оформят малки конусчета, носещи името сталагмити (калцитно образувание върху пещерния под). Най-после след много години идва момента, когато разположените един срещу друг сталактити и сталагмити се сливат. Като образуват колона - сталактон (калцитно образувание, оформено в резултат от срастването на сталактит със сталакмит).

Нарастването на сталактитите, сталагмитите и сталактоните и други синтрови образувания е много бавно. Наблюдения показват, че за да се образува сталактит, дълъг 1 см, понякога са необходими от 50 до 100 и повече години. Затова при посещението в пещерите сме длъжни да пазим пещерната украса като зеницата на очите си, за да могат и други хора след нас да се насладят на красотата.

Основна роля за образуването на пещерите и тяхната украса има карстовият процес, наречен корозия. За развитието на този процес са необходими поддаващи се на окарстяване скали (варовици, мрамори и други карбонатни скали), набраздени от различни тектонски пукнатини, в които се движат проникналите дъждовни, речни и морски води, наситени с въглероден двуокис ( CO2 ). Водата наситена с CO2, носи името агресивна. Водата, погълната CO2, се превръща във въглена киселина ( H2CO3 ), която има способност да разтваря калциевия карбонат от варовити скали.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started